مهندس محمد حسین راغبی - رئیس هیئت مدیره - مهندس مکـانیــک

مهندس کاوه حمزه نژاد ارشاد - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - مهندس بـرق

مهندس طه طائب - نائب رئیس هیئت مـــدیره - مهندس عمـران

مهندس نیما راغبی - عضـــــو هیئت مدیــــره - مهندس عمـران

مهندس علیرضا حمزه نژاد ارشاد - عضو هیئت مدیره - مهندس عمـران