موضوع پیمان: عملیات ساختمانی دانشکده زبان و ادب فارسی در خوشنام شهریار
کارفرما: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تاریخ: 1374 /وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: ساختمان مرکزي شرکت سهامی بیمه ایران در رفسنجان استان
کرمان کارفرما: شرکت ساختمانی بیمه ایران (سابا)
تاریخ: 1375 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: احداث واحدهاي مسکونی در منطقه تهرانپارس، استان تهران
کارفرما: بنیاد شهید انقلاب اسلامی تهران بزرگ
تاریخ: 1376 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: اجراي ساختمان باشگاه شرکت سهامی بیمه ایران در شهرك غرب تهران
کارفرما: شرکت ساختمانی بیمه ایران (سابا)
تاریخ: 1377 / وضعیت: تحویل قطعی

.................

موضوع پیمان: احداث واحد های مسکونی پروژه شهید اردستانی تهران 
کارفرما: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
تاریخ: 1381 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: ساختمان مرکزی بیمه ایران در یزد
کارفرما: شرکت ساختمانی بیمه ایران (سابا)
تاریخ: 1384 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: احداث آمادگاه شماره سه شیراز
کارفرما: سازمان مهندسی نیروی هوایی
تاریخ: 1383 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: اجرای فاز دو ساختمان بنیاد ایران شناسی
کارفرما:بنیاد ایران شناسی
تاریخ: 1384 / وضعیت: تحویل قطعی

فرهنگسرای امام علی یزد(ع)

موضوع پیمان: اجرای عملیات احداثی شرکت پارس خودرو
کارفرما: شرکت پارس خودرو
تاریخ: 1386 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: اجرای عملیات مجتمع فرهنگی و هنری امام علی (ع) یزد، فاز اول
کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد
تاریخ: 1384 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: اجرای عملیات احداث پارک علم و فناوری اراک 
کارفرما: پارک علم و فناوری اراک
تاریخ: 1386 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: اجرای عملیات مجتمع فرهنگی و هنری امام علی (ع) یزد، فاز دوم
کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد
تاریخ: 1396 / وضعیت: تحویل قطعی

فرهنگسرای امام علی یزد(ع)

موضوع پیمان: احداث 192 واحد مسکونی طرح مسکن اقدام ملی یزد
کارفرما: سازمان همیاری شهرداری استان یزد
تاریخ: 1384 / وضعیت: تحویل موقت