موضوع پیمان: شبکه توزیع آب قطب   صنعتی  بهارستان
کارفرما: آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک
تاریخ: 1378 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: اجرای عملیات لوله گذاری منطقه گلشهر کـرج، استان البرز
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
تاریخ: 1379 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: اجراي عمیات لوله گذاري تعاونی مسکن پست برق و شهرك راه آهن فردیس، استان البرز
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
تاریخ: 1379 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: کلکتور اصلی انتقال فاضلاب کرج از آدم رو A131 تا A150
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان تهران
تاریخ: 1379 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: ادامه شبکه آبرسانی ایستگاه تهران – قسمت سوم
کارفرما: راه آهن جمهوري اسلامی ایران – اداره کل ساختمان و تاسیسات
تاریخ: 1379 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: مخزن اصلی بتنی آب آشامیدنی شهر هشتگرد
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
تاریخ: 1379 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: اجراي کلکتور فاضلاب شهر کرج از آدم رو A80 تا B174
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
تاریخ: 1380 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: مخزن اصلی بتنی آب آشامیدنی شهر هشتگرد
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
تاریخ: 1379 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: عملیات لوله گذاري قسمتی از خط توزیع و شبکه توزیع زون فشاری شهر کرج
کارفرما: شرکت آبفاي غرب استان تهران
تاریخ: 1381 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: اجراي عملیات لوله گذاري و اصلاح شبکه هشتگرد
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
تاریخ: 1381 / وضعیت: تحویل قطعی

اجرای عملیات لوله گذاری منطقه گلشهر کرج – استان البرز
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
تاریخ 1381/ وضعیت : تحویل قطعی

موضوع پیمان: احداث مخزن اصلی بتنی شهرستان فیروزان استان همدان
کارفرما: شرکت آبفا استان همدان
تاریخ: 1382 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شمس آباد
کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان تهران
تاریخ: 1383 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: اجراي عملیات خط تغذیه شهر هشتگرد
کارفرما: شرکت آبفا غرب استان تهران
تاریخ: 1382 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: اجراي عملیات خط تغذیه شهر هشتگرد
کارفرما: شرکت آبفا غرب استان تهران
تاریخ: 1382 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: عملیات لوله گذاری مخزن RC تاسیسات امور آبفا رجایی شهر کرج
کارفرما: شرکت آبفا غرب استان تهران
تاریخ: 1383 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: اجراي 56681 متر خط لوله انتقال آب به میدان آزمایش سمنان
کارفرما: سازمان هوا فضا
تاریخ: 1382 / وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: اجرای32333 متر شبکه اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب منطقه شیراز
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب شیراز
تاریخ: 1384 / وضعیت: تحویل قطعی

بیمارستان دانشگاه بین المللی چابهار

موضوع پیمان: اجرای خط انتقال آب به مزرعه 1100 هکتاری پرورش میگو با لوله 1400 میلی متری
کارفرما: اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان
تاریخ: 1385/ وضعیت: در دست اجرا

موضوع پیمان: عملیات اجرای خط انتقال فاضلاب باغستان غربی به طول 4.3 کیلومتر
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان البرز
تاریخ: 1398/ وضعیت: تحویل قطعی

موضوع پیمان: جمع آوری آب های سطحی و کنترل سیلاب و دیوار حفاظتی کانال آبگیر مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان
کارفرما: شرکت اسکان ایران
تاریخ: 1399 / وضعیت: تحویل قطعی