Loading...
پروژه‌ها1398-4-26 09:31:01 +00:00

 آبادانی حرفه ماست

پروژه امام علی (ع) یزد

پروژه امام علی (ع) یزد

پروژه فرهنگسرای امام علی یزد با بیش از 11000متر مربع زیر بنا و بیش از 4200 متر مربع محوطه سازی با موفقیت انجام شده و در مراحل پایانی خود می باشد

اسکله آبگیری چابهار

اسکله آبگیری چابهار

عملیات اجرایی طرح اسکله آبگیری رودیک با هدف ایجاد حدود 1000 هکتار مزرعه پرورش میگو 

با موفقیت انجام شده و در مراحل پایانی خود می باشد