اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره1398-7-23 09:59:43 +00:00

کاوه حمزه نژاد ارشاد

سمت:مدیر عامل

محمد حسین راغبی

سمت:رئیس هیئت مدیره

حمید راغبی

سمت:نائب رئیس هیئت مدیره

پیمان کرد

سمت:عضو هیئت مدیره

کورش صفری نژاد

سمت:عضو هیئت مدیره

یرای دانلود چارت سازمانی کلیک کنید